β€Ž β€Žβ€Ž β€Ž Meet Hanae Ariyoshi

Meet Hanae Ariyoshi

𝖬𝖾𝖾𝗍 π—ˆπ—‡π–Ύ π—ˆπ–Ώ π—ˆπ—Žπ—‹ π—†π—ˆπ—Œπ— π–Όπ—π–Ύπ—‹π—‚π—Œπ—π–Ύπ–½ π—Œπ—π–Ίπ–Ώπ–Ώ π—†π–Ύπ—†π–»π–Ύπ—‹π—Œ 𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 π– π—‹π—‚π—’π—ˆπ—Œπ—π—‚, 𝖺 𝖒𝖠𝖒𝖀 π—‚π—‡π—Œπ—π—‹π—Žπ–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—… 𝖺𝗂𝖽𝖾. 𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 π—π–Ίπ—Œ 𝖻𝖾𝖾𝗇 𝖺𝗇 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗀𝗋𝖺𝗅 𝗉𝖺𝗋𝗍 π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 𝖒𝖠𝖒𝖀 π—‰π—‹π—ˆπ—€π—‹π–Ίπ—† π—Œπ—‚π—‡π–Όπ–Ύ π– π—Žπ—€π—Žπ—Œπ— π—ˆπ–Ώ 𝟀𝟒𝟀𝟣, 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖾𝗋 π–½π–Ύπ–½π—‚π–Όπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—π—ˆ π—Œπ—Žπ—‰π—‰π—ˆπ—‹π—π—‚π—‡π—€ π—π–Ύπ–Ίπ–Όπ—π–Ύπ—‹π—Œ 𝖺𝗇𝖽 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ π—π–Ίπ—Œ π—π—ˆπ—Žπ–Όπ—π–Ύπ–½ 𝗍𝗁𝖾 π—…π—‚π—π–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώ π–Όπ—ˆπ—Žπ—‡π—π—…π–Ύπ—Œπ—Œ π—‰π–Ύπ—ˆπ—‰π—…π–Ύ.

𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 π—†π—ˆπ—π–Ύπ–½ π–Ώπ—‹π—ˆπ—† 𝖩𝖺𝗉𝖺𝗇 π—π—ˆ 𝖲𝖺𝗇 π–©π—ˆπ—Œπ–Ύ 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗁𝖾𝗋 π—π—Žπ—Œπ–»π–Ίπ—‡π–½ 𝖺𝗇𝖽 π–½π–Ίπ—Žπ—€π—π—π–Ύπ—‹ 𝗂𝗇 𝟀𝟒𝟀𝟣. π–²π—π—ˆπ—‹π—π—…π—’ 𝖺𝖿𝗍𝖾𝗋, π—Œπ—π–Ύ 𝖻𝖾𝗀𝖺𝗇 π—π—ˆ 𝗍𝖺𝗄𝖾 π–€π—‡π—€π—…π—‚π—Œπ— π–²π–Ύπ–Όπ—ˆπ—‡π–½ π–«π–Ίπ—‡π—€π—Žπ–Ίπ—€π–Ύ (𝖀𝖲𝖫) π–Όπ—…π–Ίπ—Œπ—Œπ–Ύπ—Œ 𝖺𝗍 𝖒𝖠𝖒𝖀. 𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 𝗁𝖺𝖽 π–Ίπ—…π—π–Ίπ—’π—Œ 𝖻𝖾𝖾𝗇 𝖺 𝖻𝗂𝗀 𝖿𝖺𝗇 π—ˆπ–Ώ 𝖒𝖠𝖒𝖀 𝖺𝗇𝖽 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗅𝗒 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗋𝖾𝖽 π—π—ˆπ— 𝖒𝖠𝖒𝖀 𝗀𝖺𝗏𝖾 π–Ίπ–½π—Žπ—…π— π—‚π—†π—†π—‚π—€π—‹π–Ίπ—‡π—π—Œ 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗁𝖺𝗇𝖼𝖾 π—π—ˆ π—Œπ—π—Žπ–½π—’. 𝖨𝗇 𝖩𝖺𝗉𝖺𝗇, π—Œπ—π–Ύ 𝗁𝖺𝖽 π—π—ˆπ—‹π—„π–Ύπ–½ π–Ίπ—Œ 𝖺𝗇 π—‚π—‡π—Œπ—π—‹π—Žπ–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—… 𝖺𝗂𝖽𝖾 π–Ίπ—Œπ—Œπ—‚π—Œπ—π—‚π—‡π—€ π—Œπ—‰π–Ύπ–Όπ—‚π–Ίπ—… π—‡π–Ύπ–Ύπ–½π—Œ π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ 𝗂𝗇 𝗆𝗂𝖽𝖽𝗅𝖾 π—Œπ–Όπ—π—ˆπ—ˆπ—…, π—Œπ—ˆ π—Œπ—π–Ύ 𝗄𝗇𝖾𝗐 π–Ίπ—…π—†π—ˆπ—Œπ— π—‚π—‡π—Œπ—π–Ίπ—‡π—π—…π—’ 𝗍𝗁𝖺𝗍 π—Œπ—π–Ύ 𝗐𝖺𝗇𝗍𝖾𝖽 π—π—ˆ 𝖻𝖾 𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍 π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 𝖒𝖠𝖒𝖀 π—‰π—‹π—ˆπ—€π—‹π–Ίπ—† 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖾𝗅𝗉 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ π–Ίπ—Œ 𝗐𝖾𝗅𝗅. π–³π—ˆ 𝗀𝖾𝗍 𝗁𝖾𝗋 π–Ώπ—ˆπ—ˆπ— 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 π–½π—ˆπ—ˆπ—‹, π—Œπ—π–Ύ 𝖻𝖾𝗀𝖺𝗇 π—π—ˆπ—…π—Žπ—‡π—π–Ύπ–Ύπ—‹π—‚π—‡π—€ 𝗂𝗇 𝖺 π—…π—ˆπ—π–Ύπ—‹-𝗅𝖾𝗏𝖾𝗅 π–Ύπ—‡π—€π—…π—‚π—Œπ— π–Όπ—…π–Ίπ—Œπ—Œ. 𝖧𝖾𝗋 π–Όπ—ˆπ—‡π—Œπ—‚π—Œπ—π–Ύπ—‡π— π–½π–Ύπ–½π—‚π–Όπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—π—ˆ 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗂𝗇𝗀 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ 𝖾𝖺𝗋𝗇𝖾𝖽 𝗁𝖾𝗋 𝗍𝗁𝖾 π—π—ˆπ—…π—Žπ—‡π—π–Ύπ–Ύπ—‹ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 𝗒𝖾𝖺𝗋 𝖺𝗐𝖺𝗋𝖽. 𝖲𝗁𝖾 π—π–Ίπ—Œ π—‹π–Ύπ–Όπ—ˆπ—€π—‡π—‚π—“π–Ύπ–½ 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 𝖒𝖺𝗆𝗉𝖻𝖾𝗅𝗅 π–΄π—‡π—‚π—ˆπ—‡ 𝖧𝗂𝗀𝗁 π–²π–Όπ—π—ˆπ—ˆπ—… π–£π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π–Όπ— 𝖺𝗍 𝖺 π–»π—ˆπ–Ίπ—‹π–½ 𝗆𝖾𝖾𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗀𝗂𝗏𝖾𝗇 𝖺𝗇 𝖺𝗐𝖺𝗋𝖽. 𝖨𝗇 π– π—Žπ—€π—Žπ—Œπ— π—ˆπ–Ώ 𝟀𝟒𝟀𝟀, π–§π–Ίπ—‡π–Ίπ–Ύβ€™π—Œ 𝗁𝖺𝗋𝖽 π—π—ˆπ—‹π—„ 𝗉𝖺𝗂𝖽 π—ˆπ–Ώπ–Ώ 𝖺𝗇𝖽 π—Œπ—π–Ύ π—π–Ίπ—Œ 𝗁𝗂𝗋𝖾𝖽 𝖻𝗒 𝖒𝖠𝖒𝖀 π–Ίπ—Œ 𝖺𝗇 π—‚π—‡π—Œπ—π—‹π—Žπ–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—… 𝖺𝗂𝖽𝖾.

𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 π—‚π—Œ π—„π—‡π—ˆπ—π—‡ π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝗁𝖾𝗋 𝗐𝖺𝗋𝗆𝗍𝗁 𝖺𝗇𝖽 π—„π—‚π—‡π–½π—‡π–Ύπ—Œπ—Œ, 𝖺𝗇𝖽 π—Œπ—π–Ύ π–Όπ—ˆπ—‡π—‡π–Ύπ–Όπ—π—Œ 𝗐𝗂𝗍𝗁 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ π—ˆπ—‡ 𝖺 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ—‡π–Ίπ—… 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗅. 𝖲𝗁𝖾 π—π–Ίπ—„π–Ύπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗂𝗆𝖾 π—π—ˆ 𝗀𝖾𝗍 π—π—ˆ π—„π—‡π—ˆπ— 𝖾𝖺𝖼𝗁 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π— π—π—π—ˆ π—π—‚π—Œπ—‚π—π—Œ 𝖒𝖠𝖒𝖀 𝖺𝗇𝖽 π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ π—π—‚π—‹π–Ύπ—…π–Ύπ—Œπ—Œπ—…π—’ π—π—ˆ 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗍𝗁𝖾𝗆 𝗋𝖾𝖺𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π–Ώπ—Žπ—…π—… π—‰π—ˆπ—π–Ύπ—‡π—π—‚π–Ίπ—…. 𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 π–Ίπ–½π—π—‚π—Œπ–Ύπ—Œ π—ˆπ—π—π–Ύπ—‹ 𝖀𝖲𝖫 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ π—π—ˆ 𝖿𝗂𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—‰π–Ίπ—Œπ—Œπ—‚π—ˆπ—‡ π—‹π–Ύπ—€π–Ίπ—‹π–½π—…π–Ύπ—Œπ—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π–€π—‡π—€π—…π—‚π—Œπ— π—Œπ—„π—‚π—…π—…π—Œ. 𝖲𝗁𝖾 π–Ώπ–Ύπ–Ύπ—…π—Œ 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖴𝗇𝗂𝗍𝖾𝖽 π–²π—π–Ίπ—π–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώπ–Ώπ–Ύπ—‹π—Œ π—Œπ—ˆ 𝗆𝖺𝗇𝗒 π—ˆπ—‰π—‰π—ˆπ—‹π—π—Žπ—‡π—‚π—π—‚π–Ύπ—Œ, 𝖺𝗇𝖽 π—‰π—ˆπ—Œπ—Œπ—‚π–»π—‚π—…π—‚π—π—‚π–Ύπ—Œ 𝖺𝗋𝖾 π—…π—‚π—†π—‚π—π—…π–Ύπ—Œπ—Œ. 𝖧𝖺𝗇𝖺𝖾 π—‚π—Œ 𝖺 π—Œπ—π—‚π—‡π—‚π—‡π—€ 𝖾𝗑𝖺𝗆𝗉𝗅𝖾 π—ˆπ–Ώ 𝖺 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍𝖾𝖽 π—Œπ—π–Ίπ–Ώπ–Ώ π—†π–Ύπ—†π–»π–Ύπ—‹β€™π—Œ 𝗂𝗆𝗉𝖺𝖼𝗍 π—ˆπ—‡ 𝖺𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗂𝗋𝖾 π—Œπ–Όπ—π—ˆπ—ˆπ—… π–Όπ—ˆπ—†π—†π—Žπ—‡π—‚π—π—’. 𝖧𝖾𝗋 π—…π—ˆπ—π–Ύ π—ˆπ–Ώ 𝗁𝖾𝗅𝗉𝗂𝗇𝗀 π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝖾𝗋 π–Όπ—ˆπ—†π—†π—‚π—π—†π–Ύπ—‡π— π—π—ˆ π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ 𝗐𝗂𝗅𝗅 π–Όπ—ˆπ—‡π—π—‚π—‡π—Žπ–Ύ π—π—ˆ π—‚π—‡π—Œπ—‰π—‚π—‹π–Ύ 𝖺𝗇𝖽 π—‚π—‡π–Ώπ—…π—Žπ–Ύπ—‡π–Όπ–Ύ π—Œπ—π—Žπ–½π–Ύπ—‡π—π—Œ π–Ώπ—ˆπ—‹ π—’π–Ύπ–Ίπ—‹π—Œ π—π—ˆ π–Όπ—ˆπ—†π–Ύ.